นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ที่มา

บริษัท สลิมเดลิเวอรี่ จำกัดตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของข้อมูลส่วนบุคคล และมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัว จึงกำหนดนโยบายเพื่อแสดงวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการดูแล

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

2.1 เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการใช้บริการดังนี้
การสมัครสมาชิก การโต้ตอบทาง email และทางกล่องข้อความ ผ่านทางเว็บไซต์โดยการใช้คุกกี้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, นามสกุล, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเกิด, ที่อยู่, อาชีพ, สถานที่ทำงาน, รหัสไปรษณีย์, ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, หมายเลขโทรศัพท์

พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ เช่น หมายเลขไอพี (IP address), ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง, หน้าเว็บที่เข้าเยี่ยมชม, เวลาที่เยี่ยมชม, เว็บไซต์ที่อ้างถึง ฯ

3. การประมวลผลข้อมูล

3.1 เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการติดต่อเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สลิมเดลิเวอรี่ จำกัดเท่านั้น

3.2 เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการ ประเมินการบริการ

3.3 เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ เป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในองค์กร การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็นเนื่องจากกระทำตามกฎหมาย, คำสั่ง, กฎ, ข้อบังคับ, คำสั่งศาล, หรือหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับความยินยอมจากท่าน

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 เราใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย

4.2 เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้
ลักษณะการเก็บ: ไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ/หรือ กระดาษ
สถานที่: บนฮาร์ดดิสก์ และ/หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยมีระบบป้องกันทางคอมพิวเตอร์และระบบสำรองข้อมูล
ระยะเวลา: เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการในฐานะเจ้าของข้อมูลดังต่อไปนี้

  • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิที่ห้ามมิให้ถอนความยินยอมโดยระบุไว้ในกฎหมายหรือในสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

7. ช่องทางการติดต่อ

บริษัท สลิมเดลิเวอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 428/105 ถนนปัญญาอินทรา สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร. +66 99 796 9798
Email: admin@slimdelivery.com
Website: Slimdelivery.com
Facebook: Facebook: SlimDelivery